Stanovy SOM JM

Sdružení obcí a měst jižní Moravy (dále SOM JM) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Občanského zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jižní Moravy.
Jeho zakladatelé jsou k založení vedeni myšlenkou, že jižní Morava je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na jižní Moravě, které odpovídají vývojovým trendům v území.
Cílem je trvalá prosperita jižní Moravy jako celku.


I.
Název, sídlo, doba trvání SOM JM, územní působnost a vznik  SOM JM

Název:             Sdružení obcí a měst jižní Moravy
Sídlo:               Dominikánské náměstí 1, 601 67 BRNO
                       okres Brno - město
Registrace:       Krajský úřad Jihomoravského kraje
IČO:                65 33 80 81
Bank. spojení:  Komerční banka, pobočka Brno-Řečkovice
Č. účtu:           35-6881770247/0100

1. Sdružení obcí a měst jižní Moravy je dobrovolným sdružením obcí, měst a dalších subjektů na území správního uspořádání Jihomoravského kraje (dále Jihomoravský kraj).
2. Sdružení má koordinační a poradní funkce a s tím související pravomoci. Jeho činnost je zaměřena na vzájemnou pomoc a spolupráci obcí.
3. Činností Sdružení zůstává nedotčena působnost, pravomoc a odpovědnost příslušných územních orgánů státní správy a samosprávy.
4. Sdružení působí na území Jihomoravského kraje.
5. Sdružení je založeno na dobu neurčitou a vzniká dnem podpisu zakladatelské smlouvy.


II.
Majetkové poměry SOM JM

Hospodaření je zabezpečováno:
1. Ročním příspěvkem členů Sdružení obcí a měst jižní Moravy splatným do 31. 3. každého kalendářního roku ve výši 1 Kč na 1 obyvatele.
Nově vstupující členové do Sdružení obcí a měst jižní Moravy splatí alikvotní část v roce vstupu ročního příspěvku do jednoho měsíce od schválení členství správní radou SOM JM (alikvotní část se počítá dnem schválení správní radou).
Roční příspěvek právnické osoby mimo obec splatný do 31. 3. každého kalendářního roku je stanovený minimální hranicí 3.000 Kč.
2. Finančními prostředky získanými ze státních zdrojů, mezinárodních projektů, sponzorských darů či dalšími příspěvky.
3. Získané finanční prostředky jsou využívány k naplňování cílů a úkolů Sdružení.
4. Jednotliví členové mají právo sdružovat finanční prostředky na konkrétní projekty podle svých potřeb a možností.


III.
Hospodaření SOM JM

1. Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj, vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku.
2. Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích.
3. Návrh rozpočtu Sdružení na každý následující rok bude předložen správní radou valné hromadě do 31. 3. každého kalendářního roku.
4. Rozpočet od počátku běžného roku do doby konání valné hromady bude rozpočtovým provizoriem; v tomto období bude hospodaření probíhat podle zákonných zásad, stanovených správní radou před koncem roku uplynulého.
5. V období od konání valné hromady do konce běžného roku je správní rada oprávněna schvalovat rozpočtová opatření, spočívající v přesunu položek obou stran rozpočtu dle odůvodněné potřeby.


IV.
Členství v SOM JM

Členy SOM JM jsou města, obce a další subjekty Jihomoravského kraje, které ho založily, nebo do něj vstoupily na základě písemné přihlášky, schválené jejich obecním nebo městským zastupitelstvem a orgány daného subjektu, a které splnily podmínky pro členství upravené stanovami.
O členství ve Sdružení rozhoduje správní rada.
Každý člen Sdružení deleguje 1 představitele, který ho bude zastupovat při jednáních valné hromady. Členové Sdružení na základě vzájemné dohody delegují 2 zástupce za příslušný okres a to 1 zástupce do správní rady a 1 zástupce do dozorčí rady SOM JM.


V.
Práva a povinnosti členů

Členové mají právo zúčastnit se  všech zasedání valné hromady.
Členové mají aktivní  volební právo.
Členové mají právo podílet se na výhodách  plynoucích z členství v tomto sdružení a taktéž mají právo  využívat služeb poskytovaných Sdružením.

VI. 
Orgány SOM JM

Orgány Sdružení jsou:
a) valná hromada
b) správní rada
c) dozorčí rada
d)  odborné komise
Všechny funkce v orgánech Sdružení jsou vykonávány ve prospěch Sdružení bezplatně. Tím  není dotčena možnost úhrady výloh vzniklých v souvislosti s výkonem finančního hospodaření Sdružení. Členové orgánů nemohou  být v příbuzenském či jiném obdobném vztahu.

a) VALNÁ HROMADA
Valná hromada je nejvyšším orgánem, tvoří ji členové SOM JM, které na valné hromadě zastupuje statutární nebo pověřený zástupce. Valná hromada rozhoduje o hlavních směrech a oblastech činnosti. Valná hromada rozhoduje zejména o:

  • přijetí organizačního a jednacího řádu, pravidel finančního hospodaření, změně a doplnění stanov
  • volbě správní rady a dozorčí rady
  • výši vstupních a členských příspěvků
  • rozpočtu Sdružení, schválení a posouzení výsledků  hospodaření Sdružení
  • o členství Sdružení v jiných subjektech širšího významu a o zastoupení v jejich orgánech
  • případném vyloučení členů SOM JM
  • rozpuštění a likvidaci sdružení

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o jiných  otázkách, které nejsou v těchto stanovách výslovně upraveny,  případně které jsou svěřeny do působnosti jiných orgánů  Sdružení.
Valnou hromadu svolává správní rada do  15-ti dnů před  termínem konání valné hromady, s předložením jejího programu minimálně jednou v roce, zpravidla v prvním  čtvrtletí následujícího kalendářního roku.
Správní rada však může svolat valnou hromadu kdykoli pokud je to třeba v zájmu činnosti Sdružení.
Valnou hromadu lze svolat na základě požadavků 1/3 členů valné  hromady.
Valná hromada je usnášeníschopná při účasti 1/2 členů Sdružení. Není-li tato valná hromada usnášeníschopná, odročí se jednání o 15 minut. Poté je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Rozhodnutí jsou platná, hlasuje-li  pro ně většina přítomných členů oprávněných k hlasování.
Každý člen SOM JM má jeden hlas.
Správní rada může přizvat na jednání valné hromady s hlasem poradním další regionální subjekty.
Valná hromada může přijímat usnesení i mimo svoje řádné  zasedání a to tak, že návrh usnesení rozešle správní rada všem  členům, s určením lhůty do níž se mají písemně vyjádřit zda s navrženým usnesením souhlasí či nikoliv. Rozhodnutí je platné v případě vyjádření nejméně 1/2 členů Sdružení a přijato v případě kladného vyjádření 1/2 obdržených vyjádření.
Upozornění, že jde o návrh usnesení v intencích tohoto ustanovení stanov, musí být v písemném návrhu výslovně uvedeno.

b)  SPRÁVNÍ RADA
Je výkonným orgánem Sdružení s všeobecnou působností,  který plní úkoly valné hromady v období mezi jeho zasedáními a má 7 členů.
Správní rada rozhoduje o přijetí nových členů do Sdružení obcí a měst jižní Moravy.
Správní rada má kompetence rozhodovat ve všech otázkách  spojených s činností Sdružení, včetně přijímání finančních prostředků dle čl. VII, bodu c), d) a jejich účelo-vém využití,  pokud není rozhodování výslovně  vyhrazeno valné hromadě.
Správní rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedy správní rady.
Přijetí projektů, které se svým významem dotýkají regionu jako celku či jeho podstatné části.
Správní rada volí ze svého středu pověřené členy správní  rady pro jednotlivé úseky činnosti Sdružení s cílem dosáhnout  co nejúčelnější organizace své práce.
Správní rada je svolána a řízena předsedou správní rady.  Schází se dle potřeby, minimálně však vždy jednou za kalendářní  čtvrtletí.
K usnášeníschopnosti správní rady je potřebná přítomnost nadpoloviční většiny jejích členů. Její usnesení jsou přijata,  pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů má  rozhodující hlas předsedající.
Ve své činnosti se řídí stanovami, organizačním řádem a pravidly finančního rozpočtu a usneseními valné hromady.
Správní rada je za svoji činnost plně odpovědná valné hromadě.  Při každé valné hromadě podává prostřednictvím svého člena  zprávu o činnosti správní rady mezi valnými hromadami,  o hospodaření Sdružení a o všech důležitých rozhodnutích, která  byla učiněna. Valná hromada tato rozhodnutí buď schválí,  případně přijme jiná opatření.
Členství ve Správní radě zaniká smrtí člena, jeho odvoláním valnou hromadou nebo písemným vzdáním se funkce. Správní rada je povinna projednat písemné vzdání se funkce člena správní rady na svém nejbližším zasedání. Pokud se člen správní rady vzdá své funkce, jeho členství zaniká okamžikem, kdy jeho vzdání se funkce projed-nala nebo byla povinna projednat správní rada nebo jej projednala valná hromada.
Statutárním orgánem Sdružení je správní rada, která jedná jménem sdružení. Jménem Sdružení je oprávněn jednat předseda správní rady nebo místopředsedové správní rady. K písemným právním úkonům musí být připojen podpis předsedy správní rady samostatně nebo místopředsedů správní rady. Podepisují se tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu Sdružení připojí svůj podpis s uvedením funkce.
Klesne-li počet členů správní rady je oprávněna správní rada kooptovat náhradní členy správní rady do nejbližšího zasedání valné hromady v souladu s čl. VI.

c)  DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada vykonává kontrolní funkce ve Sdružení. Ve své  činnosti především zajišťuje, zda činnost Sdružení a jednání  jeho orgánů je v souladu se stanovami, jednacím řádem  a zásadami finančního hospodaření. Dozorčí rada má 7 členů.
Všechny orgány Sdružení jsou povinny na výzvu pověřeného člena dozorčí rady poskytnout všechny potřebné informace  a předložit účetní a jinou evidenci.
Dozorčí rada je oprávněna vyzvat správní radu ke svolání  valné hromady s uvedením důvodu. Z tohoto podnětu musí být  valná hromada svolána nejpozději do
15 dnů od jejího doručení.  Zástupce dozorčí rady podává valné hromadě zprávu o výsledcích  činnosti dozorčí rady.
Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady.
Členství v Dozorčí radě  zaniká smrtí člena, jeho odvoláním valnou hromadou nebo písemným vzdáním se funkce. Dozorčí rada je povinna projednat písemné vzdání se funkce člena dozorčí rady na svém nejbližším zasedání. Pokud se člen dozorčí rady vzdá své funkce, jeho členství zaniká okamžikem, kdy jeho vzdání se funkce projed-nala nebo byla povinna projednat dozorčí rada nebo jej projednala valná hromada.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Předseda svolává její schůze a řídí je.
Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina  jejich členů. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje  hlas předsedy.
Klesne-li počet členů dozorčí rady je oprávněna dozorčí rada kooptovat náhradní členy dozorčí rady do nejbližšího zasedání valné hromady v souladu s čl. IV .
Dozorčí rada má právo delegovat svého člena na zasedání Správní rady a to s hlasem poradním.

d)  ODBORNÉ KOMISE PRO SAMOSPRÁVU
Odborné komise jsou poradními orgány SOM JM. Jsou složeny z odborníků v oblastech dotýkajících se činnosti Sdružení, kteří mají zájem dobrovolně se Sdružením spolupracovat. Odborné komise jako poradní orgány vytváří podle potřeby správní rada  Sdružení.
Odborné komise vypracovávají zejména posudky, návrhy a oponentury k záležitostem o kterých jedná valná hromada nebo  správní rada, ale i k ostatním materiálům, ke kterým se  z jejich povahy stanovisko rady předkládá a v rámci obecné problematiky zřízené komise.
Odbornou komisi svolává předseda komise dle úkolů správní rady k jednání podle potřeby.  K jejímu jednání mohou být ke konzultacím přizváni další  specialisté.
Odborné komise projednávají zejména záležitosti týkající se obcí a sdružení obcí.

VII.
Hospodaření a financování SOM JM

Sdružení financuje svou činnost z vlastních zdrojů, které tvoří:
a) vstupní poplatek dle čl. III. stanov
b) roční poplatek dle čl. III. stanov
c) mezinárodní fondy, granty, dobrovolné dary a podpory
d) prostředky ze státních zdrojů, mezinárodních projektů, či další příspěvky.
Nakládání s prostředky se řídí obecně závaznými předpisy. Finanční a hmotné prostředky Sdružení lze používat pouze k jeho činnosti.

VIII.
Ukončení členství ve SOM JM, zánik SOM JM

Ukončit členství ve Sdružení je možné:
a)  Vystoupením člena ze Sdružení
Vystoupení se provede písemnou výpovědí zaslanou správní radě do 30. 6. běžného roku a vstupuje v platnost k 31. 12.  téhož roku. Členský vklad propadá ve prospěch Sdružení.
b)  Vyloučením
Vyloučení člena je možné v případě hrubého porušování  stanov Sdružení. O vyloučení rozhoduje valná hromada na základě  návrhu správní rady.
V případě výše uvedených bodů a) a b), nevzniká členu Sdružení  žádný majetkový nárok.
c)  Zánikem Sdružení
Při zániku Sdružení se provede po uspokojení všech nároků a pohledávek případných třetích osob, úplné zpeněžení všech  majetkových podstat Sdružení.
Získaný finanční obnos bude rozdělen v poměru výše členských příspěvků mezi členy sdružení, kteří ke dni zániku sdružení byli řádnými plátci členských příspěvků sdružení.


IX.
Platnost stanov SOM JM

Stanovy vstupují v platnost usnesením ustavující valné  hromady.
Stanovy mohou být měněny pouze rozhodnutím valné hromady.
Přijetím stanov valnou hromadou a zvolením orgánů Sdružení zaniká funkční působnost přípravného výboru ustanoveného pro založení Sdružení.

 


Ing. arch. Milana Grauová
předsedkyně SR SOM JM

Schváleno Valnou hromadou SOM JM dne 19. 3. 2015

Příloha:  

Jednací řád SOM JM
Organizační řád SOM JM

Kontakt

Sdružení obcí a měst jižní Moravy Sídlo:
Dominikánské nám. 196/1, 60167 Brno

Korespondenční adresa: Královopolská 3052/139, 61200 Brno
541 212 125 info@somjm.cz